اطلاع


اطّلاعات را به صورت‌های گوناگون تعریف کرده‌اند، و بسته به این که در چه زمینه‌ای قرار داریم سوال «اطلاعات چیست؟» جواب‌های متعدّدی را دریافت نموده است. از منظر فلسفه، اطّلاعات پدیده‌ایست چندشکلی (polymorphic) و مفهومی‌ست چندمعنایی (polysemantic)، و بنابراين می‌تواند به صورت‌های چندگانه تعریف و تبیین شود. انتخاب گونهٔ تعریف به تراز تجرید (abstraction) انتخاب گردیده و نیز به مجموعهٔ شرایط مورد نظر بستگی خواهد داشت.

اطّلاعات مجموعه‌ای از آگاهی‌هاست و مبنای اکتشاف و تولید دانش قرار می‌گیرد. واژه‌های داده‌ها و اطّلاعات ممکن است به جای هم به کار رود، ولی، از پردازش و پرورش داده‌های خام و پردازش نشده است که اطّلاعات به وجود می‌آید.

باید توجه داشت که اقدام صرف پردازش داده‌ها به تنهایی باعث تولید اطلاعات نمی‌شود. درحالت کلی، داده‌های پردازش شده (اطلاعات) با پیش زمینه ذهنی ارزشمند به شمار می‌آیند. به طور کلی، پردازش فرایندی است که در آن داده‌های ورودی (اطلاعات خام) طی یک سری عملیات منطقی یا محاسباتی به خروجی مطلوب (اطلاعات پرورش‌یافته) تبدیل می‌شوند.

داده، اطلاع، دانش

در بسیاری از مواقع، عبارات اطلاع و دانش معادل هم در نظر گرفته می‌شوند. تفاوت اصلی بین این دو در سطح تجرید منتسب به هر یک بر می‌گردد. داده در پایین‌ترین سطح تجرید، اطلاع در سطح بعدی، و در نهایت دانش در بالاترین سطح تجرید این سه مفهوم قرار دارد. به عنوان مثال، ارتفاع کوه اورست عموماً یک داده شناخته می‌شود، یک کتاب در مورد مشخصات جغرافیایی کوه اورست را می‌توان اطلاعات دانست، و گزارشی از اطلاعات عملی بهترین راه صعود به قله اورست را هم می‌توان دانش شناخت.

خلاصه

داده را داریم؛ آن را پردازش می‌کنیم، اطلاع به دست می‌آید.

مراجعدی ان ان فارسی