مشکلات نظام اقتصادی


 تحلیل مسائل اقتصاد ایران تاکنون از دیدگاه‌های مختلف صورت پذیرفته است که هر کدام جنبه‌هایی از مسائل اقتصاد ایران را نمایان می‌کند. در این تحقیق از روش گراندد تئوری یا روش داده بنیاد که تاکنون در تحلیل اقتصاد ایران به کار گرفته نشده است، استفاده شده است. این روش که در سال‌های اخیر یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل کیفی می‌باشد می‌تواند به شناخت بهتر مسائل، پیامدها و مشکلات اقتصاد ایران کمک نماید. این تحقیق، به صورت مقاله در نخستین همایش سراسری اقتصاد ارائه شده است.

روش گردآوری داده‌ها، رصد و پیگیری اخبار و مطالب اقتصادی مندرج در رسانه‌های عمومی در بازه زمانی چهار ساله از خرداد ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٩٠ می‌باشد. نتایج تحقیق در چهار محور نشانه‌ها، عوامل، پیامدها و راه حل‌ها دسته‌بندی شده و در پایان نظریه مواجهه با مشکلات اقتصادی ارائه می‌شود.

فهرست مطالب

 دی ان ان فارسی