عملکرد واقعی نظام مالیاتی


نمودار عملکرد نظام مالیاتی فعلی با استفاده از اطلاعات واقعی 50 ساله و جداول سری‌های زمانی بانک مرکزی ترسیم شده است.

 نظام مالیاتی فعلی
تصویر 1 - نمودار درآمد ملی و مالیات در سیستم اقتصادی فعلی(قدیمی)

اشکالات نظام مالیاتی قدیمی:

فهرست مطالب این بخش:دی ان ان فارسی