تثبیت مدیریت‌ها، پویایی مدیران


 ایجاد نظام همآهنگ و ساده اداری به طوری که با رفع انحصار از سیستم مدیریتی و پاسخگو کردن سیستم‌ها و سازمان‌های اداری موجب افزایش سطح مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی تمامی نیروها باشد. استقلال این نظام از تغییرات و گرایش‌های سیاسی باعث تثبیت مدیریت‌ها (نه افراد و مدیران) و حرکت برنامه‌ریزی شده‌ی آنها در راستای نیل به اهداف تعیین شده خواهد بود.

فهرست مطالب این بخش

بحث و گفتگودی ان ان فارسی