زبان


فارسی(بومی)، انگلیسی(TOLIMO-MCHE:80%)، فرانسه(DELF-DALF)، عربی(القرآن و نصوص الدينية)

قادر به تکلم به زبان‌های فارسی، فرانسه، انگلیسی و کمی عربی  هستم.

بازگشت به صفحه نخستدی ان ان فارسی