آخرین نوشته‌ها http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها?topic=%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7?topic=%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی بر مبنای اقتصاد اسلامی شامل مؤلفه‌های زیر است: فضای کسب و کار : بهبود... Tue, 08 Mar 2016 06:52:11 Z 2016-03-08 06:52 +00:00 2016-03-08 10:22 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من/topic/WikiHomePage http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86/topic/WikiHomePage درباره‌ی من پنج‌شنبه ۱۳۵۴/۰۴/۰۵ در شهرستان گناباد استان خراسان در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمدم. شغل پدرم ... Sat, 05 Mar 2016 18:59:13 Z 2016-03-05 18:59 +00:00 2016-03-05 22:29 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری/topic/WikiHomePage http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/topic/WikiHomePage اصلاح نظام اداری برنامه عملی برای انجام اصلاح نظام تدبیر و اداری به بیان ساده در سه گام عبارت است از: پ... Wed, 02 Mar 2016 12:21:25 Z 2016-03-02 12:21 +00:00 2016-03-02 15:51 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-دفاعی-و-امنیتی/حذف-سربازی/topic/WikiHomePage http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/topic/WikiHomePage حذف سربازی اجباری متأسفانه حاکم بودن دیدگاه امنیتی بر ذهن بسیاری از مسئولان این حوزه چشم آن‌ها را بر واقعیت‌ها بسته ا... Tue, 01 Mar 2016 06:30:56 Z 2016-03-01 06:30 +00:00 2016-03-01 10:00 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها/topic/WikiHomePage http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/topic/WikiHomePage اهداف - صفحه نخست ارتقاء آزادی‌ها و هدایت هزینه‌ها ... Sun, 28 Feb 2016 11:55:01 Z 2016-02-28 11:55 +00:00 2016-02-28 15:25 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری?topic=%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%af%d8%b1+%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C?topic=%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%af%d8%b1+%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82 اشکالات نظام اداری در ادبیات تحقیق اشکالات ذکر شده در اینجا، مجموعه‌ای ترکیبی و گردآوری‌شده از منابع و وب‌سایت‌های مختلف مثل: خطاهایی ... Mon, 15 Feb 2016 16:18:50 Z 2016-02-15 16:18 +00:00 2016-02-15 19:48 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/نتورکینگ-یا-کار-شبکهای?topic=%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af+%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C?topic=%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af+%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c فواید کار شبکه‌ای گروهی از این فواید شخصی و گروهی در سطح گسترده ای از جامعه دیدنی است. در ذیل اشاره‌ای خلاصه به تعداد... Fri, 12 Feb 2016 03:32:11 Z 2016-02-12 03:32 +00:00 2016-02-12 07:02 +03:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Post/1085 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Post/1085 راز ارامش چون پدرم خلبان بود؛ او داشت مرا به خانه می&lrm;برد؛ اطمینان داشتم که هیچ نخواهد شد و او مرا در میان این طوفان به سلامت به مقصد خواهد رساند؛ ما عازم خانه بودیم؛ پدرم مراقب بود؛ او خلبان ماهری است. Mon, 08 Feb 2016 03:05:00 Z 2016-02-08 03:05 +00:00 2016-02-08 06:35 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/سیستمهای-اعتبارسنجی/topic/WikiHomePage http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C/topic/WikiHomePage اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبارسنجی اشخاص(حقیقی و حقوقی) یکی از مؤلفه‌های مهم  نظام تدبیر در الگوی پیشرفت اسلامی است. ... Thu, 04 Feb 2016 05:53:38 Z 2016-02-04 05:53 +00:00 2016-02-04 09:23 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/نتورکینگ-یا-کار-شبکهای/topic/WikiHomePage http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C/topic/WikiHomePage نتورکینگ- تدوین قانون کار ‌شبکه‌ای نتورکینگ و کار شبکه‌ای یکی از مؤلفه‌های مهم در ساختار سازمانی شبکه‌ای و هر سه جزء الگوی پیشرفت ا... Thu, 04 Feb 2016 03:35:34 Z 2016-02-04 03:35 +00:00 2016-02-04 07:05 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی/topic/WikiHomePage http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/topic/WikiHomePage مستندسازی، آگاهی و دانایی در دنیای اطلاعات و ارتباطات امروزی اطلاعات نه تنها به عنوان یکی از منابع و دارایی‌های اصلی سازمان‌ه... Wed, 03 Feb 2016 08:12:37 Z 2016-02-03 08:12 +00:00 2016-02-03 11:42 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی?topic=%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C?topic=%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af انواع مالیات موجود « سخت‌ترین کار در دنیا درک [فلسفه] مالیات بر درآمد است » آلبرت اینشتین  - پیام بانک مرکزی شماره 4... Tue, 02 Feb 2016 08:26:18 Z 2016-02-02 08:26 +00:00 2016-02-02 11:56 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی?topic=%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af+%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C?topic=%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af+%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c عملکرد واقعی نظام مالیاتی نمودار عملکرد نظام مالیاتی فعلی با استفاده از اطلاعات واقعی 50 ساله و جداول سری‌های زمانی بانک مرکز... Tue, 02 Feb 2016 08:24:25 Z 2016-02-02 08:24 +00:00 2016-02-02 11:54 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی/topic/WikiHomePage http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/topic/WikiHomePage اصلاح نظام مالیاتی نظام همآهنگ و جامع قانون مالیات با ساده‌سازی و یکسان نمودن قانون مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی: مالیات... Tue, 02 Feb 2016 08:10:16 Z 2016-02-02 08:10 +00:00 2016-02-02 11:40 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها?topic=%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7?topic=%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c+%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c اهداف نظام اقتصادی اسلامی هدف نهایی از پیشرفت، رشد و تکامل معنوی و کمال انسان و حرکت در راه خداست (إلی الله المصیر) و تمام نظ... Mon, 01 Feb 2016 10:49:29 Z 2016-02-01 10:49 +00:00 2016-02-01 14:19 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-علمی-و-فنآوری/اصلاح-بنیادین-نظام-آموزشی/topic/WikiHomePage http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/topic/WikiHomePage اصلاح بنیادین نظام آموزشی به جای کپی برداری و تقلید از طرح‏های سایر کشورها می‏توانیم به تجربیات دوران‏های پرافتخار گذشته خودم... Sun, 31 Jan 2016 12:23:51 Z 2016-01-31 12:23 +00:00 2016-01-31 15:53 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری?topic=%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7+%d8%a8%d8%a7+%d9%82%d9%88%d9%87+%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C?topic=%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7+%d8%a8%d8%a7+%d9%82%d9%88%d9%87+%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87 اصلاحات مرتبط با قوه قضائیه کندی رسیدگی کردن به پرونده‌ها، اعمال نفوذ، سیاسی کاری، کارهای نمایشی و تبلیغاتی هر آدم حق طلبی را ا... Thu, 28 Jan 2016 07:29:18 Z 2016-01-28 07:29 +00:00 2016-01-28 10:59 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری?topic=%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%af%d8%b1+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C?topic=%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%af%d8%b1+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c پیامدهای بروز اشکالات در نظام اداری در جدول زیر نام سازمان مورد مطالعه با حروف --- جایگزین شده است ... Sun, 24 Jan 2016 12:37:22 Z 2016-01-24 12:37 +00:00 2016-01-24 16:07 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری?topic=%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84+%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C?topic=%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84+%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c تحلیل داده‌های تعیین اشکالات نظام اداری تحلیل داده‌ها جهت فهم بهتر موضوع و تعیین محورهای انتخابی در چهار بخش به شرح زیر انجام می‌شود: ... Sun, 24 Jan 2016 12:33:49 Z 2016-01-24 12:33 +00:00 2016-01-24 16:03 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری?topic=%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C?topic=%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c ادبیات تحقیق اشکالات نظام اداری سازمان مورد مطالعه سازمان مورد مطالعه با 50 سال سابقه فعالیت، یک سازمان بزرگ دولتی و یکی از دو ب... Sun, 24 Jan 2016 12:24:17 Z 2016-01-24 12:24 +00:00 2016-01-24 15:54 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری?topic=%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa+%d9%86%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C?topic=%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa+%d9%86%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c برآورد خسارت ناكارآمدی اداری 10هزارمیلیارد تومان خسارت ناكارآمدی اداری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان خسارت سالانه حاص... Sun, 24 Jan 2016 12:14:28 Z 2016-01-24 12:14 +00:00 2016-01-24 15:44 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری?topic=%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c+%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C?topic=%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c+%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 تثبیت مدیریت‌ها، پویایی مدیران  ایجاد نظام همآهنگ و ساده اداری به طوری که با رفع انحصار از سیستم مدیریتی و پاسخگو کردن سیستم‌ها و ... Sun, 24 Jan 2016 11:38:37 Z 2016-01-24 11:38 +00:00 2016-01-24 15:08 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری?topic=%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C?topic=%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c بانکداری الکترونیکی بانکداری الکترونیکی - تعریف بانک‌داری الکترونیکی یعنی این که که مشتریان بتوانند در هر زمانی از ش... Sun, 24 Jan 2016 11:35:53 Z 2016-01-24 11:35 +00:00 2016-01-24 15:05 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/اصلاح-نظام-اداری?topic=%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%88+%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C?topic=%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%88+%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c اشکالات و اصلاحات نظام اداری تعیین نواقص و اشکالات ساختار سازمانی و اداری فعلی، نیز ارائه راه حل اصلاحی پیشنهادی با انجام چهار ت... Sun, 24 Jan 2016 08:03:52 Z 2016-01-24 08:03 +00:00 2016-01-24 11:33 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی?topic=%d9%85%d8%af%d9%84+%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87+%d8%b9%d9%82%d9%84 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C?topic=%d9%85%d8%af%d9%84+%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87+%d8%b9%d9%82%d9%84 مدل قلعه عقل شهر وجودی یا كشور درون را در نظر بگیرید. در درون این شهر در یك ناحیه خوش آب و هوا كمی بالاتر از مرك... Sat, 23 Jan 2016 01:51:36 Z 2016-01-23 01:51 +00:00 2016-01-23 05:21 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من?topic=%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7+%d9%88+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86?topic=%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7+%d9%88+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 آموزش‌ها و مهارت‌ها برنامه‌نویسی مقدماتی به زبان JAVA Microsoft SharePoint Services 3.0 راهبری میک... Wed, 20 Jan 2016 07:59:49 Z 2016-01-20 07:59 +00:00 2016-01-20 11:29 +03:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Post/632 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Post/632 درباره حذف چند صفر از پول ملی (طرح اصلاح پول ملی) &nbsp; بجای حذف صفر از اسکناس، عدد غیرصفرشو حذف کنن Wed, 27 Feb 2013 23:26:00 Z 2013-02-27 23:26 +00:00 2013-02-28 02:56 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی?topic=%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87+%d8%a8%d8%a7+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C?topic=%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87+%d8%a8%d8%a7+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa راهبردهای مواجهه با اشکالات موضوعات - اقدامات محوری بیشترین انتظارات و موضوعات مطرح در بحث اقدامات و راهبردهای مواجهه با اشک... Mon, 12 Mar 2012 08:49:03 Z 2012-03-12 08:49 +00:00 2012-03-12 12:19 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی?topic=%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C?topic=%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa پیامدهای بروز اشکالات موضوعات - پیامدهای محوری بیشترین موضوعات مطرح در بحث پیامدهای اقتصادی به ترتیب عبارتند از: نظام ... Mon, 12 Mar 2012 08:48:40 Z 2012-03-12 08:48 +00:00 2012-03-12 12:18 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی?topic=%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84+%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C?topic=%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84+%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2+%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa عوامل بروز اشکالات موضوعات - عوامل محوری بیشترین موضوعات مطرح شده در بحث عوامل بروز اشکالات به ترتیب عبارتند از: نظ... Mon, 12 Mar 2012 08:48:16 Z 2012-03-12 08:48 +00:00 2012-03-12 12:18 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی?topic=%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8+%d8%af%d8%b1+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C?topic=%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8+%d8%af%d8%b1+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87 تقلب در مالیات بر ارزش افزوده تقلب در مالیات بر ارزش افزوده و کنترل استردادها و اعتبارات تخمین خسارات دو رویکرد مجزا ولی مکمل... Tue, 05 Apr 2011 04:25:00 Z 2011-04-05 04:25 +00:00 2011-04-05 08:55 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی?topic=%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c+%d9%88+%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C?topic=%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c+%d9%88+%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87 سرمایه‌گذاری خارجی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده وضعیت موجود بیشتر کالاها و خد... Tue, 05 Apr 2011 04:23:00 Z 2011-04-05 04:23 +00:00 2011-04-05 08:53 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی?topic=%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C?topic=%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87 تجربه مالیات بر ارزش افزوده تجربه مالیات بر ارزش افزوده سه موضوع اصلی در مرحله طراحی مالیات بر ارزش افزوده: نرخ(ها)،‌معافیت‌ه... Tue, 05 Apr 2011 04:17:00 Z 2011-04-05 04:17 +00:00 2011-04-05 08:47 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/اصلاح-نظام-مالیاتی?topic=%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%be%db%8c%d8%b4+%d8%b1%d9%88%db%8c+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C?topic=%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%be%db%8c%d8%b4+%d8%b1%d9%88%db%8c+%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4+%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87 چالش‌های پیش روی مالیات بر ارزش افزوده خلاصه و چالش‌های پیش رو یک نرخی یا چند نرخی بودن مالیات بر ارزش افزوده: عنوان راهبردهای کم کردن... Tue, 05 Apr 2011 04:16:00 Z 2011-04-05 04:16 +00:00 2011-04-05 08:46 +04:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Post/465 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Post/465 همه‌ی دعواها بر سر مدیریت است، آیا می‌دانی یک میلیارد چه عددی است؟ Wed, 08 Dec 2010 08:33:00 Z 2010-12-08 08:33 +00:00 2010-12-08 12:03 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%af+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%9f http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%af+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%9f آیا حسود هستم؟ از حسادت، همیشه به عنوان یکی از رذایل، و ناراحتی‌های بزرگ نام برده شده، اما این احساس، فقط جنبه‌های... Sat, 02 Oct 2010 13:27:00 Z 2010-10-02 13:27 +00:00 2010-10-02 16:57 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%db%8c+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%9f http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%db%8c+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%9f آیا انسان متعادلی هستم؟ در زبان رایج، واژه‌ی متعادل، بیشتر در ارتباط با تعادل بیولوژیکی، تعادل جمعیتی، تعادل رژیم غذایی یا ... Sat, 02 Oct 2010 13:16:00 Z 2010-10-02 13:16 +00:00 2010-10-02 16:46 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%9f http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%9f آیا بردبار هستم؟ بردباری، نهایتا بخشی از رفتار ما را تشكیل می‌دهد (و البته می‌توان بخش دیگر را هم بی‌صبری و تحمل نكر... Sat, 02 Oct 2010 13:03:00 Z 2010-10-02 13:03 +00:00 2010-10-02 16:33 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%a8%d8%a7+%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c+%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86+%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%9f http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%a8%d8%a7+%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c+%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86+%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%9f آیا با دنیای مدرن توافق دارم؟  تطبیق، فرایندی است كه از طریق آن، انسان خویشتن را با محیط پیرامونش هماهنگ می‌سازد، به گونه‌ای كه گ... Sat, 02 Oct 2010 12:54:00 Z 2010-10-02 12:54 +00:00 2010-10-02 16:24 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%a8%d8%a7+%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%85+%d8%af%d8%b1+%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%9f http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86?topic=%d8%a2%db%8c%d8%a7+%d8%a8%d8%a7+%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%85+%d8%af%d8%b1+%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%9f آیا با خودم در توافق هستم؟ در توافق بودن با خود، تنها به معنای فارغ التحصیل شدن، متاهل و صاحب فرزند شدن، یافتن شغلی مناسب، و ر... Sat, 02 Oct 2010 12:48:00 Z 2010-10-02 12:48 +00:00 2010-10-02 16:18 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من?topic=%db%b2%db%b0+%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa+%d9%85%d9%86 http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86?topic=%db%b2%db%b0+%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa+%d9%85%d9%86 ۲۰ آزمون برای شناخت من آیا می‌توان خویشتن را شناخت؟ هر یك از ما خصوصیات شخصی بی‌شماری را در خود داریم كه بخشی از آن ظاهر... Sat, 02 Oct 2010 12:46:00 Z 2010-10-02 12:46 +00:00 2010-10-02 16:16 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من/topic/Personality http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86/topic/Personality Personality Mrs. Right - Her Personality I - My Personality I and Mrs. Right - Comparison ... Sat, 02 Oct 2010 12:44:00 Z 2010-10-02 12:44 +00:00 2010-10-02 16:14 +03:30 http://alihosseini.net/درباره-من?topic=The+Ultimate+Personality+Test http://alihosseini.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86?topic=The+Ultimate+Personality+Test The Ultimate Personality Test The Ultimate Personality Test The Real You: A Scientific Analysis Saeed, you're a Millionaire!... Sat, 02 Oct 2010 12:40:00 Z 2010-10-02 12:40 +00:00 2010-10-02 16:10 +03:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Post/573 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Post/573 The day when I got really angry Mon, 16 Aug 2010 02:24:00 Z 2010-08-16 02:24 +00:00 2010-08-16 06:54 +04:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Post/460 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Post/460 پیامک‌های تبریک عید غدیر خم Mon, 14 Dec 2009 08:54:00 Z 2009-12-14 08:54 +00:00 2009-12-14 12:24 +03:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Post/459 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Post/459 مدیریتفارسی Mon, 09 Nov 2009 07:34:00 Z 2009-11-09 07:34 +00:00 2009-11-09 11:04 +03:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Post/455 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Post/455 چرا با مشایی مخالفت می‌شود؟ Sun, 26 Jul 2009 06:37:00 Z 2009-07-26 06:37 +00:00 2009-07-26 11:07 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی?topic=%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c+%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C?topic=%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c+%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 سیستم مستندسازی سیستم‌ها هنگامی كه مستندات بصورت كاغذی تهیه می‌گردند مسائل و مشكلاتی در بر خواهند داشت كه ممكن است باعث كاهش... Mon, 22 Jun 2009 10:48:00 Z 2009-06-22 10:48 +00:00 2009-06-22 15:18 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی?topic=%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C?topic=%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87 داده داده یا داده‌ها، بخش‌ها و قطعاتی از دانسته‌ها و معلومات هستند که نشان دهنده‌ی ویژگی‌های کمی و کیفی ... Sun, 21 Jun 2009 06:57:00 Z 2009-06-21 06:57 +00:00 2009-06-21 11:27 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی?topic=%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c+%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C?topic=%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c+%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7 انباره‌سازی داده‌ها انباره‌سازی داده‌ها فرآیندی است که طی آن داده‌های جدا از هم موجود در منابع متعدد داده‌ای در سازمان ... Sun, 21 Jun 2009 06:45:00 Z 2009-06-21 06:45 +00:00 2009-06-21 11:15 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی?topic=%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C?topic=%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4 دانش تعریف 1 : تخصص و مهارت‌های کسب شده توسط یک شخص از طریق تجربه و آموزش؛ درک و فهم تئوری یا عملی یک م... Thu, 18 Jun 2009 07:57:00 Z 2009-06-18 07:57 +00:00 2009-06-18 12:27 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی?topic=%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C?topic=%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9 اطلاع اطّلاعات را به صورت‌های گوناگون تعریف کرده‌اند، و بسته به این که در چه زمینه‌ای قرار داریم سوال «اط... Thu, 18 Jun 2009 07:42:00 Z 2009-06-18 07:42 +00:00 2009-06-18 12:12 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی?topic=%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C?topic=%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa+%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c اهمیت مستندسازی چرا ما کارهایمان را مکتوب نمی‌کنیم؟ ما زیاد به نوشتن عادت نداریم، مثلاً کارهای زیادی انجام می‌دهیم ... Mon, 15 Jun 2009 14:18:00 Z 2009-06-15 14:18 +00:00 2009-06-15 18:48 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی?topic=%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%b1+%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C?topic=%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%b1+%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c+%d8%a8%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af سیستم‌های تصمیم‌یار مبتنی بر اسناد مدارک فعالیت‌ها، اطلاعات و دانش‌های ثبت شده‌ای هستند که در طی انجام فرآیندها و فعالیت‌ها در سازمان ... Sat, 18 Apr 2009 11:23:00 Z 2009-04-18 11:23 +00:00 2009-04-18 15:53 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اداری-و-قضایی/مستندسازی-آگاهی-و-دانایی?topic=%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C?topic=%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4 سیستم‌های مدیریت دانش سیستم‌های مدیریت دانش، سیستم‌های توزیع شده‌ای هستند که برای مدیریت دانش در سازمان‌ها مورد استفاده ق... Sat, 18 Apr 2009 10:37:00 Z 2009-04-18 10:37 +00:00 2009-04-18 15:07 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها?topic=%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86+%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%3a+%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7?topic=%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86+%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%3a+%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86 تأمین نیازهای اساسی انسانی: مسکن هدف نهایی ما حفظ آزادی‌ها و هدایت هزینه‌ها به سمت سلامتی و آرامش جامعه است بنابراین عموم اهدا... Wed, 08 Apr 2009 12:45:49 Z 2009-04-08 12:45 +00:00 2009-04-08 17:15 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها?topic=%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c+%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7?topic=%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c+%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c+%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 تثبیت مدیریت‌ها، پویایی مدیران بسیاری از مدیران ادارات دولتی به واسطه پارتی یا رابطه بازی و یا چاپلوسی انتخاب و انتصاب شده‏ا... Wed, 08 Apr 2009 11:42:29 Z 2009-04-08 11:42 +00:00 2009-04-08 16:12 +04:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Blog/1 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Blog/1 سعید علی‌حسینی شخصی Mon, 23 Feb 2009 04:36:00 Z 2009-02-23 04:36 +00:00 2009-02-23 08:06 +03:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Post/450 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Post/450 دعا برای سلامتی آقای سید فرامرز حجازی Mon, 23 Feb 2009 04:36:00 Z 2009-02-23 04:36 +00:00 2009-02-23 08:06 +03:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها?topic=%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad+%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7?topic=%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad+%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c اصلاح بنیادین نظام آموزشی به جای کپی برداری و تقلید از طرح‏های سایر کشورها می‏توانیم به تجربیات دوران‏های پرافتخار گذشته خو... Tue, 02 Sep 2008 11:39:26 Z 2008-09-02 11:39 +00:00 2008-09-02 16:09 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها?topic=%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7?topic=%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c+%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c بانک‌داری الکترونیکی بانکداری الکترونیکی - تعریف بانک‌داری الکترونیکی یعنی این که که مشتریان بتوانند در هر زمانی از ... Tue, 02 Sep 2008 11:29:58 Z 2008-09-02 11:29 +00:00 2008-09-02 15:59 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها?topic=%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa+%d9%86%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7?topic=%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa+%d9%86%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c+%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c برآورد خسارت ناكارآمدی اداری 10هزارمیلیارد تومان خسارت ناكارآمدی اداری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان خسارت سالانه حا... Tue, 02 Sep 2008 11:25:29 Z 2008-09-02 11:25 +00:00 2008-09-02 15:55 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها?topic=%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c+%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c+%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%87%d8%b1%d9%85%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7?topic=%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c+%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c+%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%87%d8%b1%d9%85%db%8c بررسی قانون ممنوعیت‌ فعالیت دسیسه‌های هرمی این قانون تحت عنوان بند (ز) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به این ترتیب ا... Tue, 02 Sep 2008 11:22:58 Z 2008-09-02 11:22 +00:00 2008-09-02 15:52 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/نتورکینگ-یا-کار-شبکهای?topic=%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c+%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c+%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%87%d8%b1%d9%85%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C?topic=%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c+%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c+%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%87%d8%b1%d9%85%db%8c بررسی قانون ممنوعیت‌ فعالیت دسیسه‌های هرمی این قانون تحت عنوان بند (ز) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به این ترتیب ا... Tue, 02 Sep 2008 11:22:00 Z 2008-09-02 11:22 +00:00 2008-09-02 15:52 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/نتورکینگ-یا-کار-شبکهای?topic=%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4+%d8%a8%d9%87+%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c+%d8%af%d8%b1+%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1+%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C?topic=%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4+%d8%a8%d9%87+%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c+%d8%af%d8%b1+%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1+%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 واکنش به کار شبکه‌ای در کشور ایران واکنش جامعه ایرانی متشکل از مردم و مسئولین با این پدیده نوین چه بوده و چه هست؟ شبکه انسانی همواره ق... Tue, 02 Sep 2008 11:19:00 Z 2008-09-02 11:19 +00:00 2008-09-02 15:49 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-علمی-و-فنآوری/اصلاح-بنیادین-نظام-آموزشی?topic=%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c%d9%86+%d8%b7%d8%b1%d8%ad+%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C?topic=%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c%d9%86+%d8%b7%d8%b1%d8%ad+%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3 نظرات موافقین طرح جدید مجلس نظرات موافقین طرح جدید مجلس در کنکور باید 30 درس را بطور متراکم بخوانید و ظرف چهار ساعت امتحا... Tue, 02 Sep 2008 10:42:00 Z 2008-09-02 10:42 +00:00 2008-09-02 15:12 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-علمی-و-فنآوری/اصلاح-بنیادین-نظام-آموزشی?topic=%d8%ad%d8%b0%d9%81+%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1 http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C?topic=%d8%ad%d8%b0%d9%81+%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1 حذف کنکور طرح حذف کنکور که خرداد 86 به تصویب نهایی مجلس رسید مقرر می‏دارد که نمرات امتحان نهایی سراسری دانش... Tue, 02 Sep 2008 10:37:00 Z 2008-09-02 10:37 +00:00 2008-09-02 15:07 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامهها/امور-اقتصادی/نتورکینگ-یا-کار-شبکهای?topic=%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81+%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C?topic=%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81+%da%a9%d8%a7%d8%b1+%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c تعریف کار شبکه‌ای کار شبکه‌ای، شبکه‌ای از انسان‌ها و روشی است برای توزیع محصولات و خدمات؛ یعنی در این روش فروشنده م... Tue, 02 Sep 2008 10:05:00 Z 2008-09-02 10:05 +00:00 2008-09-02 14:35 +04:30 http://alihosseini.net/اهداف-و-برنامه-ها?topic=%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84+%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87+%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c+%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c+%d9%88+%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c http://alihosseini.net/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7?topic=%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84+%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87+%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c+%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c+%d9%88+%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c تشکیل سامانه اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار افراد نقش مهمی‌ در معاملات اقتصادی دارد. اگر پولی یا مالی به كسی قرض داده شود یا در معامله... Tue, 02 Sep 2008 09:59:51 Z 2008-09-02 09:59 +00:00 2008-09-02 14:29 +04:30 http://alihosseini.net/وب-نوشته-ها/Post/447 http://alihosseini.net/%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7/Post/447 ثبت آدرس سایت در برنامه تبادل لینک دات نت نیوک آدرس سایت در برنامه تبادل لینک دات نت نیوک ثبت شد، این کار جنبه آزمایشی دارد. نماد ثبت شده به شکل زیر می باشد: <a href="http://www.dotnetnuke.com/DesktopModules/LinkExchange/Reciprocate.aspx?linkid=357">DotNetNuke Powered! Mon, 14 Apr 2008 06:09:00 Z 2008-04-14 06:09 +00:00 2008-04-14 10:39 +04:30