اهداف - صفحه نخست


سلامتی آزادی آرامش

ارتقاء آزادی‌ها و هدایت هزینه‌ها به سوی سلامتی و آرامش جامعه

اگر چه زندگی موانع و مشکلات فراوانی دارد، اما برای هر یک از آنها جنبه مثبتی نبز وجود دارد. با هوشیاری و همفكری كلیه‌ی نیروها می‌توانیم از شرایط فعلی استفاده و این تهدیدات را به فرصت تبدیل كنیم. می‌توان با ایجاد تغیراتی کوچک، نتایجی بزرگ گرفت؛ پس باید اندیشید و طرحی نو ارائه داد.

از نظر علمای دینی هدف نهایی از خلقت و پیشرفت، رشد و تکامل معنوی و کمال انسان و حرکت در راه خداست(إلی الله المصیر) و تمام نظام‌های موجود اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... باید هماهنگ با یکدیگر در صدد تحقق آن باشند. در تحقیقی برای تعیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از رویکرد شناخت تکلیف انسان به عنوان عامل پیشرفت استفاده شد. در مرور ادبیات تحقیق اشاره‌ای به چگونگی دستیابی به این هدف نشده است اما به نیازمندی‌های زیر به عنوان پیش‌نیاز این هدف اشاره شده و خواستار برآوردن آنها شده‌اند:
  • رشد اقتصادی
  • فقرزدایی  و رفع محرومیت
  • توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی
  • نظام آموزشی متناسب با فرهنگ توسعه
  • رفع نیازهای اولی(ثابت) و ثانوی(متغیر): جسمی، روحی، اجتماعی و وسایل زندگی
  • تعیین الگوی پیشرفت بر اساس مفاهیم اسلامی
  • رفع اشکالات و ناکارایی نظام فعلی اقتصادی و عدم هماهنگی آن با هدف اصلی

سلامتی آزادی آرامش با دگرگونی سه نظام تدبیر اقتصاد آموزش

یک مدل عملیاتی از الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

برای تأمین نیازمندی‌های مشخص‌شده، الگوی پیشرفت مبتنی بر توجه همزمان به عدالت و پیشرفت با سه مؤلفه زیر معرفی می‌شود:
  1. نظام تدبیر
  2. نظام اقتصاد
  3. نظام آموزش
نظام تدبیر نظام آموزش اقتصاد اسلامی
کانال سلامتی آزادی آرامش در تلگرام


دی ان ان فارسی