پیامدهای بروز اشکالات


موضوعات - پیامدهای محوری

بیشترین موضوعات مطرح در بحث پیامدهای اقتصادی به ترتیب عبارتند از: نظام اقتصادی، خانواده، کودکان، آسیب‌های رفتاری و اجتماعی، نظام بانکی، فضای کسب و کار، سلامتی، نظام مالیاتی، کارگران، بهداشت و درمان، زنان، بیماران، سیاسی - امنیتی، طرح تحول اقتصادی، فرهنگ، قاچاق، یارانه‌ها، اطلاعات اقتصادی، فقر، شعائر دینی و عدالت اجتماعی. در نمودار 1 - موضوعات - پیامدهای محوری بروز اشکال، %70 بالایی موضوعات با بیشترین پیامد و %70 بالاترین پیامدهای مطرح شده در هر موضوع بر حسب عناصر داده نشان داده شده است.

 نمودار 1 - موضوعات - پیامدهای محوری بروز اشکال
نمودار 1 - موضوعات - پیامدهای محوری بروز اشکال

مهم‌ترین پیامدهای اشکالات اقتصادی در مورد کودکان عبارتند از پیامد آسیب‌های رفتاری و اجتماعی (مشکلات خانوادگی، کودکان طلاق، کودکان خیابانی، مشکلات عاطفی و روانی، قرار گرفتن در معرض بزهکاری و باندهای مواد مخدر و خانه‌های فساد، کودک‌آزاری)؛ پیامدهای بهداشتی – درمانی (ضرب و شتم، تهدید سلامتی، ایدز، اعتیاد، بیماری‌های عفونی، تجاوز). نظام اقتصادی دچار پیامدهای اقتصادی (تجارت زیرزمینی، بحران اقتصادی، کاهش درآمد مالیاتی دولت، تضعیف اقتصاد، نابسامانی در شبکه توزیع) است. خانواده‌ها در معرض پیامد آسیب‌های رفتاری و اجتماعی (نابودی خانواده، پول سالاری، افزایش سن ازدواج، قتل فرزند از ترس فقر) هستند. نظام بانکی دچار پیامدهای اقتصادی (معوقات، انحراف تسهیلات، پولشویی، درآمد غیرقانونی، وضعیت نامتعارف و بحرانی) است.

پیامدهای محوری - موضوعات

بیشترین پیامد مورد اشاره به ترتیب عبارتند از: پیامد اقتصادی، پیامد بهداشتی - درمانی، آسیب‌های رفتاری و اجتماعی، پیامد اجتماعی، عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، پیامد فرهنگی، فضای کسب و کار، پیامد اجرایی، پیامد سازمانی، پیامد سیاسی - امنیتی، پیامد روحی-روانی، پیامد شرعی، فساد اداری، پیامد اطلاعاتی، پیامد عملکردی و تنگنای مالی. در نمودار 2 - پیامدهای محوری بروز اشکال، فهرست کامل پیامدها به ترتیب نزولی نشان داده شده است.

نمودار 2 - پیامدهای محوری بروز اشکال 
نمودار 2 - پیامدهای محوری بروز اشکال

بیشترین پیامد، پیامد اقتصادی (تجارت اعضاء بدن، افزایش شکاف درآمدی، قاچاق، کاهش رفاه، انحراف در تسهیلات، کلاهبرداری، مشکلات روانی، بیکاری، تجارت زیرزمینی، عدم انضباط مالی، کسر بودجه دولت، ضعف حسابرسی و حسابداری، کاهش تولید، پولشویی، خرید و فروش کالای غیر مجاز، درآمد غیرقانونی و نامشروع، فرار سرمایه، بی‌عدالتی در دریافت مالیات، ابهام در فضای اقتصادی و کسب و کار، تورم، بیکاری، افزایش هزینه‌های درمانی، کاهش بودجه خانوار، مطالبات معوق بانکی، نارسایی شبکه توزیع، کاهش سرمایه‌گذاری) است. پیامدهای بهداشتی – درمانی عبارت است از: تهدید و کاهش سلامتی، افزایش بیماری‌ها، مشکلات درمانی، تهدید سلامت روانی و اجتماعی، رنج‌های  جسمی و روحی، سوء تغذیه و گرسنگی، فروش اعضاء بدن، افزایش افسردگی، گسترش بیماری‌ها، کاهش کیفیت خدمات و افزایش ایدز و اعتیاد. آسیب‌های رفتاری و اجتماعی: از هم گسستن خانواده‌ها، پول سالاری، تحقیر و نابودی شخصیت انسانی، کاهش اعتماد اجتماعی، اشاعه فحشاء، اعتیاد، هوسرانی و تجاوز به عنف؛ گرایش به اعتیاد، بزهکاری، احساس تبعیض، سرقت، قتل، از بین رفتن حریم شخصی، افزایش کودک‌آزاری و گدایی. پیامد شرعی با وجود بیشترین حساسیت، کمتر از سایر موارد توسط متخصصین این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

 دی ان ان فارسی