عوامل بروز اشکالات


موضوعات - عوامل محوری

بیشترین موضوعات مطرح شده در بحث عوامل بروز اشکالات به ترتیب عبارتند از: نظام اقتصادی، سیاسی - امنیتی، زنان، فرهنگ، نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام آموزشی، کارگران، آسیب‌های رفتاری و اجتماعی، بیماران، سلامتی، خانواده، کودکان، بهداشت و درمان، فضای کسب و کار، قاچاق، عدالت اجتماعی، بیمه، جانبازان و معلولین، اطلاعات اقتصادی، فقر و یارانه‌ها. در نمودار 1 - موضوعات - عوامل محوری بروز اشکال، %70 بالایی موضوعات با بیشترین عامل و %70 بالاترین عوامل مطرح شده در هر موضوع بر حسب تعداد عناصر داده نمایش داده شده است.

 نمودار 1 - موضوعات - عوامل محوری بروز اشکال
نمودار 1 - موضوعات - عوامل محوری بروز اشکال

نظام اقتصادی دارای بیشترین تعداد عوامل بروز اشکال شامل عوامل اقتصادی (بحران اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، انضباط مالی)، اجرایی (ناهماهنگی تصمیم‌گیران اقتصادی) و سیاسی – امنیتی (تحریم، نفوذ اشخاص) است. مهم‌ترین عوامل بروز مشکلات مربوط به زنان، عوامل اجرایی (ناتوانی در دریافت حقوق)، عوامل اجتماعی (افزایش آمار طلاق، گرایش عمومی در مصرف محصولات تقلبی) و عوامل فرهنگی (ناشی از تعصبات فرهنگی و موارد حفظ آبرو) است. مهم‌ترین عامل مشکلات نظام بانکی عامل سازمانی (ناتوانی در دریافت مطالبات، ضعف نظارت، معضلات ساختاری و تحمیل شرایط به بازار) است. موضوع سیاسی – امنیتی دارای عوامل سازمانی (نظام توزیع و بیمه)،  سوء مدیریت‌ها، نواقص اطلاعات اقتصادی و نفوذ شخصی است. در موضوع فرهنگی، عامل اقتصادی ناشی از فقر و زیر پا گذاشتن قانون مطرح است.

عوامل محوری – موضوعات

مهم‌ترین عوامل بروز اشکال به ترتیب عبارتند از: عامل اقتصادی، عامل سازمانی، تنگنای مالی، عامل اجرایی، عامل اجتماعی، عامل سیاسی - امنیتی، عامل فرهنگی، عامل عملکردی، عامل ساختاری، عامل مدیریتی، آسیب‌های رفتاری و اجتماعی، توسعه انسانی، عامل اطلاعاتی، عامل قانونی، فضای کسب و کار، عامل آموزشی، عامل بهداشتی - درمانی و عدالت اجتماعی. نمودار 2 - عوامل محوری - موضوعات بروز اشکال، %70 بالایی عوامل و %70 بالایی موضوعات مرتبط با هر عامل را بر حسب عناصر داده نشان می‌دهد.

نمودار 2 - عوامل محوری - موضوعات بروز اشکال
نمودار 2 - عوامل محوری - موضوعات بروز اشکال

فهرست مطالبدی ان ان فارسی