راهبردهای مواجهه با اشکالات


موضوعات - اقدامات محوری

بیشترین انتظارات و موضوعات مطرح در بحث اقدامات و راهبردهای مواجهه با اشکالات به ترتیب عبارتند از اقدام در: نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام اقتصادی، خانواده، زنان، سیاسی - امنیتی، عدالت اجتماعی، قاچاق، کودکان، اطلاعات اقتصادی، بیماران، جانبازان و معلولین، آسیب‌های رفتاری و اجتماعی، سلامتی، فرهنگ، فضای کسب و کار، فقر، کارگران، نظام آموزشی و یارانه‌ها. نمودار 7 - موضوعات - اقدامات محوری مورد انتظار، %70 بالایی موضوعات با بیشترین پیامد و %70 بالاترین پیامدهای مطرح شده در هر موضوع بر حسب عناصر داده نشان داده شده است.

نمودار 1 - موضوعات - اقدامات محوری مورد انتظار 
نمودار 1 - موضوعات - اقدامات محوری مورد انتظار

موضوع نظام مالیاتی بیشترین درخواست برای اقدام را با اقدام اجرایی (سیاست‌گذاری در دریافت و استفاده از مالیات، مالیات بر موضوعات فرهنگی-اجتماعی مثل مهریه بالا یا اماکن مذهبی، دخالت قوه قضائیه، تعیین منابع جدید مالیاتی مثل اینترنت) و اقدام قانونی (تشویق و تنبیه مالیاتی، اعمال سقف قیمت‌ها) به خود اختصاص داده است. در نظام بانکی، اقدام سازمانی (حذف موانع سرمایه‌گذاری، بهبود نظارت، هماهنگی تصمیم‌گیران اقتصادی، وصول مطالبات، کاهش نرخ تسهیلات) و اقدام اجرایی (استقلال بانک‌ها در مدیریت منابع، پشتیبانی مالی از کارآفرینی، مقابله با انحراف تسهیلات) درخواست شده است. در نظام اقتصادی: اقدام اجرایی (تمرکز تصمیم-گیری، کاهش تصدی دولت، مبارزه با قاچاق و پولشویی، هدفمند کردن یارانه‌ها)؛ در مورد خانواده، اقدام اجرایی (توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کمک دولت به خانواده‌ها و جوانان)؛ و در مورد عدالت اجتماعی، اقدامات اجرایی (ایجاد نظام بودجه‌ریزی، توزیع یارانه، توسعه کشاورزی) مورد انتظار هستند.

اقدامات محوری - موضوعات

بیشترین اقدام درخواستی یا پیشنهادی به ترتیب عبارتند از: اقدام اجرایی، اقدام سازمانی، اقدام اقتصادی، اقدام قانونی، توسعه انسانی، اقدام اجتماعی، اقدام ساختاری، اقدام فرهنگی، عدالت اجتماعی، اصلاحات ساختاری، اقدام عملکردی، فضای کسب و کار، اقدام اطلاعاتی و اقدام قضائی. نمودار 8 - اقدامات محوری - موضوعات، %70 بالایی اقدامات و %70 بالایی موضوعات مرتبط با هر اقدام را بر حسب عناصر داده نشان می‌دهد.

نمودار 2 - اقدامات محوری - موضوعات 
نمودار 2 - اقدامات محوری - موضوعات

بیشترین درخواست برای اقدام اجرایی در نظام مالیاتی (سیاست‌گذاری در کاربرد مالیات، دخالت در موضوعات فرهنگی و اجتماعی مثل مهریه و اماکن مذهبی، یکپارچگی اطلاعات اقتصادی، منابع جدید مالیات مثل محصولات غذایی و اینترنت) و نظام اقتصادی (تصمیم‌گیری متمرکز، مبارزه با پولشویی، هدفمندکردن یارانه‌ها) ارائه شده است. در نظام بانکی، اقدام سازمانی (اتخاذ راهکار جدید برای نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های عامل، حذف موانع سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ تسهیلات بانکی، هماهنگی تصمیم‌گیران اقتصادی، عدالت در پرداخت تسهیلات و طلب معوقات) درخواست شده است. سایر پیشنهادات شامل اقدام قانونی در موضوع نظام مالیاتی: ایجاد قوانین تشویقی و تنبیهی، مشوق‌های مالیاتی و دخالت در موضوعات فرهنگی و اجتماعی مثل مهریه و ازدواج؛ اقدام برای توسعه انسانی در موضوع عدالت اجتماعی (امنیت رفاهی، بهبود وضعیت معیشتی) و کودکان (امکان ادامه تحصیل کودکان کار، پشتیبانی مالی)؛ و اقدام اقتصادی در نظام مالیاتی (کاهش مالیات در شرایط رکود و افزایش آن در رونق اقتصادی) می‌باشد. 

فهرست مطالبدی ان ان فارسی