اشکالات و اصلاحات نظام اداری


مؤلفه‌های اصلاح نظام اداری تعیین نواقص و اشکالات ساختار سازمانی و اداری فعلی، نیز ارائه راه حل اصلاحی پیشنهادی با انجام چهار تحقیق به ترتیب زیر انجام شد:
  1. شناسایی اشکالات، عوامل، پیامدها و راهبردهای مواجهه با آنها:
    1. اشکالات نظام اداری در ادبیات تحقیق: پاییز 1389 - تحقیق نظری
    2. طرح نظریه مواجهه با اشکالات نظام اداری: زمستان 1389 - تحقیق عملیاتی
  2. شناسایی ذهنیت و انتظارات کارکنان از سیاست‌های اصلاح نظام اداری: پاییز 1390 - تحقیق عملیاتی
  3. تعیین ساختار اداری مناسب بر اساس ابعاد محتوایی و ساختاری: زمستان 1390 - تحقیق نظری

ابتدا در تحقیق نخست با بررسی ادبیات تحقیق و نظریه‌های طرح‌شده قبلی در مورد اشکالات ساختاری و نواقص اداری فهرستی از اشکالات ساختاری مشخص شدند. همچنین از طریق مشاهده، تجربه، مشاوره و مصاحبه فهرستی از اشکالات عملیاتی بدیهی تهیه شد. علاوه بر نتایج تحقیق نخست، با استفاده از روش گراندد تئوری یا نظریه داده‌بنیاد فهرست جامعی شامل 1300 عنوان در چهار طبقه از نشانه‌ها، عوامل، پیامدها و راهبردهای مواجهه با اشکالات نظام اداری مشخص شد. پس از خلاصه‌سازی نتایج تحقیق دوم بر مبنای جداول و نمودارها، مهم‌ترین گزینه‌ها شامل 47 گزینه جهت نظرسنجی و تعیین دیدگاه کارکنان در مورد اصلاح نظام اداری با استفاده از روش‌شناسی کیو و تحلیل عاملی بکار گرفته شد. سرانجام با استفاده از نظریه‌های مطرح علوم مدیریتی و پرسشنامه‌های استاندارد وضعیت موجود سازمان و وضعیت بهینه‌ی آن مشخص شدند. بر اساس شناخت حاصل‌شده در چهار تحقیق انجام‌شده، ساختار پیشنهادی برای بخش فناوری اطلاعات سازمان ارائه شد.

محقق با توجه به شناخت و تجربه شخصی از این سازمان و سازمان‌های دولتی مشابه و نیز در هم تنیدگی فناوری اطلاعات در همه بخش‌های سازمانی امروزی، این ساختار را به عنوان راهکاری برای دستیابی به سلامتی، آزادی و آرامش در نظام اداری و جامعه ایرانی-اسلامی مناسب می‌داند.

فهرست مطالب این بخش    دی ان ان فارسی