ادبیات تحقیق اشکالات نظام اداری


سازمان مورد مطالعه

سازمان مورد مطالعه با 50 سال سابقه فعالیت، یک سازمان بزرگ دولتی و یکی از دو بازوی دولت در بازارهای پولی و مالی است. مجمع عمومی آن مرکب از رئیس جمهور (رئیس مجمع) و تعدادی از وزرا می‌باشد. رئیس کل و قائم مقام وی توسط رئیس‌جمهور انتصاب می‌شوند. این سازمان دارای 7000 کارمند شاغل و 3000 کارمند بازنشسته می‌باشد. 

طرح نظریه مواجهه با اشکالات نظام اداری - فهرست مطالبدی ان ان فارسی