دوران جوانی - شعری از محمد میرزائی

گذارید کار مجلس بر جوانان             جوانان را بدانید جزء خوبان

دوران جوانی
گذارید کار مجلس بر جوانان جوانان را بدانید جزء خوبان
خصوصاً آن جوانان فداکار که دارند قصد خدمت را به دوران
شود در این سنین مسئول‌پذیری شود ایجاد شغل چندین و چندان
جوانان با جوانان پیر با پیر شوند قانون دان پای بند بر آن
جوانان از جوان در اطلاعند جوان از یکدیگر نیست روی گردان
به سربازی این شغل ثمربخش مقارن شد با شور فراوان
بود مجلس مثل سنگر جنگ ز هر سو می‌نمایند تیر باران
بیاموزند از بعضی کلان‌تر شوند خبره مانند هزاران
بود ایجاد نیمی از خلایق شود افزون بر خیل جوانان
اگر خواهی آماری از این دست به دست آور خروجی دبستان
سر و کارت همیشه با جوان است طویل است مدت این سن و سالان
خود میرزا سنّش چون گذشته چنین است ادعای پیر دوران
شعر از محمد میرزائی
  اسفند ماه 1386
شعر ناتمام است

       
بازگشت
دی ان ان فارسی