انتشار نتایج پژوهش کیفی برای تعیین اشکالات نظام اداری بر اساس داده‌های واقعی

در این تحقیق مشکلات و موانع کارایی کارمندان یک سازمان بزرگ دولتی به روشی علمی و بر اساس متدولوژی گراندد تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده است با تعیین علت مشکلات و پیامدهای احتمالی ناشی از عدم رفع مشکلات، راه حل مناسب نیز ارائه گردد.

 هدف از این مطالعه، تعیین آن دسته از مشکلات نظام اداری است که مانع کارایی کارکنان و انجام بهینه‌ی کارها می‌گردد؛ همچنین سعی می‌شود با تعیین علت مشکلات و پیامدهای احتمالی ناشی از عدم رفع مشکلات، راه حل مناسب ارائه گردد. در بررسی کارایی سیستم‌های دولتی همواره یک نگرش عمومی مبنی بر کم‌کاری کارمندان دولتی وجود داشته است ولی به ندرت دیدگاه‌ها و تجارب کارمندان در مورد عوامل اثرگذار بر نحوه‌ی کار و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق علمی، مشکلات و موانع کارایی کارمندان یک سازمان بزرگ دولتی بر اساس متدولوژی گراندد تئوری با پرسش از 57 نفر از کارمندان شامل 12 خانم و 45 آقا در رده‌های سنی مختلف و حوزه‌های کاری متنوع از 15 اداره متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از اواخر آذر ماه 1389 شروع و سرانجام در روزهای پایانی این سال به نتیجه رسید.

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها، مهم‌ترین مشکلات منابع انسانی مربوط به عوامل سازمانی، مدیریتی، فردی، شغلی و آموزشی هستند؛ مهم‌ترین عوامل بروز مشکل عبارتند از: عوامل سازمانی، مدیریتی، فردی، ساختاری، رویکردی و رفتاری. مشکلات برای کارمندان دارای پیامدهای شغلی (روزمرگی، درخواست تغییر شغل و عدم بازدهی مناسب)، روحی – روانی و اجتماعی؛ و برای سازمان دارای پیامدهای عملکردی و مالی است. بیشترین درخواست‌ها مربوط به تغییر در حوزه‌های: سازمانی، ساختاری، مدیریتی، آموزشی، رویکردی، تشویقی و تنبیهی، ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی است.

گزارش کامل تحقیق: تعیین اشکالات نظام اداری به روش گراندد تئوری

       
بازگشت
دی ان ان فارسی